VIETNAM TRAVEL

 

Food Drink

Staples Specialities - Pho - Com - Nem - Herbs Spices - Fruits Vegetables - Fish Meat Fowl - Desserts - Regional Specialities - The North - The Centre - The South - Drinks - Celebrations - Where To Eat Drink - Quick Eats - Vegetarians Vegans - Habits Customs - Table Etiquette - Cooking Courses - Eat Your Words - Useful Phrases

Useful Phrases

restaurant
nhà hàng.............................................nyàa haang
Do you have a menu in English?
Bạn có thực đơn bằng.........................baạn kaw tuhrk dern buhng
tiếng Anh không? ...............................díng aang kawm
I'm a vegetarian.
Tôi ăn chay........................................doy uhn jay,
I’dlike...
Xin cho tôi... ......................................sin jo doy…
What’s the speciality here?
Ở đây có món gì đặc biệt?..................ẻ day kó món zề duhk bee.uht
Not too spicy please.
Xin đừng cho cay quá........................sin đurng jo gay fwáa
No sugar.
Không đường...................................kawm dur.erng
No salt
Không muối.....................................kawm moo-ees
Can I get this without the meat?
Cho tôi món này không.....................jo doi mon nay kawm
thít được không?.............................tit đurherk kawm
I'm allergic to....
Tôi bị dị ứng với ..............................doy bee zee urhrng ver -ée
I don't eat...
Tôi không được ăn ..........................doy kawm duhr -erk uhn...
beef
thịt bò..............................................tịt bò
chicken
hịt gà…............................................tịt gà
fish
cá....................................................kaá
fish sauce
nước mắn........................................nuhr-érk múhm
pork
thịt heo.............................................tịt hay-o
peanuts
lạc/đậu phộng (N/S)...........................lak/dọh fọm
Can you please bring me...?
Xin mang cho tôi ..?............................sin maang jo doy ...
a spoon
cái thìa...............................................gai tê-ùh
a knife
con dao ..............................................gon zow
a fork
cái dĩa/cái nĩa(N/S).............................gai dee-uh/gai neẽ-uh