VIETNAM TRAVEL

 

Language

Language in Vietnam - Vietnamese - Pronouns - Hill tribe Language

PRONOUNS

I
toi .................................................................. doy
you
ông...................................................................awm (to an older man)
bà.....................................................................baà (to an older woman)
anh.................................................................. aang (to a man your own age)
Cô................................................................... gaw (to a woman your own age)
he
anh ấy.............................................................. ang ấy
she
cô ây.................................................................gó áy
we
chung toi............................................................júm doy
they
họ..................................................................... họ
ACCOMMODATION

Where is there a (cheap)...?
dâu có ... (rẻ tiền)? ............................................ đoh gó ... (zả đee-ùhn)?
camping ground
nơi cắm trại ...................................................... ner-ee gúhm chại
hotel
khách sạn ......................................................... kaák saạn
guesthouse
nhà khách ......................................................... nyaà kaák
What is the address?
Địa chỉ là gi?.......................................................đee-ụh cheẻ laà zeè?
Could you write the address down, please?
Bạn có thể viết giùm địa chỉ được không?
baạn gó tẻ vee-úht zòom đee-uh jeẻ đuhr-ẹrk kawm?
I need to leave at... o'clock (tomorrow morning).
Toi phải đi lúc..giờ(sáng mai).............................. doy faí đee lúp..zèr (saáng mai)
How much does a room cost?
Giá một phòng là bao nhiêu?............................. zaá mạwt fòm laà bow nyee-oo?
I'd like (a)...
Tôi muốn ........................................................... doy moo-úhn
bed
cái giường ......................................................... gaí zuhr-èrng
single room
pbòng dơn.......................................................... fòm dern
double-bed
giường đôi ..........................................................zuhr-èrng doy
room
phòng ................................................................ fònn
room with two beds
pbòng gồm hai giừơng ngủ .................................. fòm gàwm hai zuhr-èrng ngoỏ
room with a bathroom
phòng có phong tắm............................................. fòm gó fòm dúhm
to share a dorm
ở chung phòng nội trú .......................................... ẻr jum fòm nọy choó
air-conditioning
máy lạnh...............................................................máy laạng
bathroom
phòng tắm.............................................................fòm dúhm
blanket
Mền......................................................................mèn
fan
Quạt máy..............................................................gwaạt máy
hot water
Nước nóng............................................................nuhr-érk nóm
laundry
Giặt ủi.................................................................. zụht oỏ-ee
mosquito net
màng ....................................................................maàng
reception
Tiếp tân.................................................................dee-úhp duhn
room
phòng................................................................... fòm
room key
chìa khóa phòng.................................................... chee-aà kwaá fòm
1st-class room
phòng loại 1.......................................................... fòm Iwaị mạwt

MAKING A RESERVATION
(for written and phone inquiries) :
To...
Đến .................................................................... đén
From...
Từ....................................................................... dùhr
Date
ngày tháng........................................................... Ngày taáng
I'd like to book...
Làm ơn cho tôi Đặt trước một.......................Laàm ern jo doy đụht truh-érk mạwt
in the name of...
tên là....................................................................den làa….
from .... (date)
Từ .......................................................................dùhr .
until...
Đến ......................................................................đén
credit card
Thẻ tín dụng.......................................................... tả dín zoọm
number
Số....................................................................... sáw
expiry date
Hết hàng ..............................................................hét haàng
2nd-class room
phòng loại 2.......................................................... fòm lwaị hai
sheet
ra trãi giường....................................................... Zaa chaĩ zuhr-èrng
toilet
nhà vệ sinh.......................................................... Nyaà vẹ sing
toilet paper
Giấy vệ sịnh ........................................................ Záy vẹ sing
towel
khăn tắm..............................................................kúhn dúhm
How much is it...?
Giá bao nhiêu ? ................................................... zaá bow nyee-oo ?
per night
một đêm.............................................................. mạwt đem
per person
một người .......................................................... mạwt nguhr-eè
May I see It?
Tôi có thể xem phòng được không?.............. doy gó tẻ sam fòm đuhr-ẹrk kawm?
Where is the bathroom?
Phòng tắm ở đâu?................................................ fòm dúhm ẻr đoh?
Vhere is the toilet?
Nhà vệ sinh ở đâu? ...............................................nyaà vệ sing ẻr đoh?
I'm leaving today.
Hôm nay tôi rời đây.............................................. hawm nay doy zer-eè đay
We're leaving tomorrow.
Ngày mai chúng tôi rời đay................................... ngay mai júm doy zer-eè đay

CONVERSATION & ESSENTIALS
Hello.
Xin chào. ............................................................ sin jòw
Goodbye.
Tam biệt............................................................. daạm bee-ụht
Yes.
Vâng.(N)/Dạ.(S) .................................................. vuhng/yạ
No.
Không................................................................. kawrn
Please.
Làm ơn. ............................................................. laàm ern,
Thank you.
Cảm ơn............................................................... gaảm ern
You're welcome.
Không có chi ....................................................... kawm gó jee
Excuse me, (often used before questions)
Xin lỗi .................................................................. sin lõy
Sorry.
Xin lỗi .................................................................. sin lõy
How are you?
Có khỏe không ..................................................... gáw kwả kawm?
Fine, thank you.
Khỏe, cám ơn ...................................................... kwả gaảm ern
Good night.
Chúc ngủ ngon ..................................................... júp ngoỏ ngon
What's your name?
Tên là gì? ............................................................ den laà zeè?
My name is...
Tên tôi là ............................................................. den doy laà
Where are you from?
Ban từ đâu đến?................................................... baạn dùhr đoh đén?
I'm from ...
Tôi đến từ…......................................................... doy đén tùhr
I like...
Tôi thích................................................................doy tík
I don't like...
Tôi không thích .................................................... doy kawm tík
I want...
Tôi Muốn ............................................................. doy moo-úhn
I don't want...
Tôi không muốn ................................................... doy kawm moo-úhn
DIRECTIONS
Where is .....?
ở đâu? ................................................................ ẻr đoh?
Go straight ahead.
Thắng tới trước.................................................... tủhng der-eé chuhr érk
Turn left.
Sang trái............................................................. saang chaí
Turn right.
Sang phải............................................................ saang faỉ

SIGNS
Lối Vào ................................................................Entrance
Lối Ra ..................................................................Exit
Hướng Dẫn...........................................................Information
Mở ......................................................................Open
Ðóng ....................................................................Closed
Cấm .....................................................................Prohibited
Canh Sát/Công An ............................................... Police
Nhà Vệ Sinh......................................................... Toilets/WC
Ðàn ông.................................................................Men
Phụ Nữ .................................................................Women
sea
Biển.......................................................................beẻ-uhn
square (in a city)
Công viên .............................................................. gawm vee -uhn
street
Phố /đường (N/S) ...................................................fáw/đuhr-èrng
temple
Chùa.......................................................................joo-ùh

HEALTH
I'm sick.
Tôi bị đau................................................................doy beẹ đoh
at the corner
a góc đường ..........................................................er góp đuhr-èrng
It hurts here.
Chỗ bị đau ở đây.....................................................Jãw beẹ đoh ẻr đay
at the traffic lights
tại đèn giao thông....................................................dại đèn zow tawm
behind
đằng sau................................................................đùhng sow
Please take me to the hospital.
Làm ơn đưa tôi bệnh viện................................laàm ern duhr-uh doy bẹn vee-ụhn
in front of
đằng trước ............................................................đùng chuhr-érk
dentist
Nha sĩ .................................................................. nyaa seẽ
far
xa..........................................................................saa
doctor
Bác sĩ.................................................................... baák seẽ
near (to)
gần.........................................................................gùhn
opposite
Ðối diện..................................................................đóy zee-ụhn
pharmacy
nhà thuốc tây .........................................................nyaà too-úhk day
I'm...
Tôi bị..................................................................... doy beẹ
north
Bắc.........................................................................búhk
south
nam.........................................................................naam
asthmatic
Suyễn..................................................................... sweẽ-uhn
diabetic
Bệnh đái đường ...................................................... bẹn đái đuhr-èrng
east
dông.........................................................................đawm
west
tây............................................................................day
epileptic
động kinh................................................................. đạwrn ging
beach
Bãi biển.....................................................................baĩ beẻ-uhn
I'm allergic to...
Tôi bị dị ứng với..........................................................doy beẹ zeẹ úhrng ver-eé
antibiotics
Thuốc kháng sinh....................................................... too-úhk kaáng sing
boulevard
đại lộ........................................................................ đại lạw
aspirin
Thuốc giảm đau......................................................... too-úhk zaảm đoh
bridge
Cấu...........................................................................góh
penicillin
Thuốc pênicilin ..........................................................too-úhk pe-nee-see-lin
island
đảo...........................................................................đỏw
bees
con ong ....................................................................gon om
main square
Quảng trường chính...................................................gwaảng chuhr-èrng jíng
peanuts
đậu phọng.................................................................đọh fọm
market
Chợ trường.............................................................. jẹr chuhr-èrng
mountain
núi ...........................................................................noo-eé
backache
Ðau lưng ..................................................................đoh luhrng
quay
Bến tàu.....................................................................bén dòh
diarrhoea
Tiêu chảy ................................................................ dee-oo jảy
river
sông ........................................................................sawm
dizziness
Chóng mặt.................................................................jóm mụht
EMERGENCIES
Help!
Cứu tôi! ....................................................................Guhr-oó doy?
There's been an accident!
Có tai nạn..................................................................gó dai naạn
I'm lost.
Tôi bị lạc đường.........................................................doi beẹ laạk đuhr-èrng
Leave me atone!
Thôi! ........................................................................ Toy!
Thief!
Ăn cắp! .....................................................................uhn gúhp!
Pickpocket!
Móc túi!.....................................................................móp doo-eé
Please call...
Làm ơn gọi ...............................................................Laàm ern gọy
an ambulance
Xe cứu thương..........................................................sa gúuhr-oó tuhr-erng
a doctor
bác sĩ........................................................................baák seẽ
the police
Công an....................................................................gawm aan
sunblock cream
Kem chống nắng ...................................................... gam jáwm núhng
tampons
ống băng vệ sinh .......................................................áwm buhng vẹ sinh
LANGUAGE DIFFICULTIES
Do you speak English?
Bạn có nói được tiéng Anh không?..........Baan gó nóy đuhr-ẹrk díng aang kawm?
Does anyone here speak English?
Có ai biết nói tiếng Anh không?......................gó ai bee-úht nóy díng aang kawm?
What does that mean?
Nghĩa là gì?................................................................Ngee-ũh laà zeè?
I (don't) understand.
Tôi không hiểu........................................................... doy (kawm) hẻe-oo
Could you write it down, please?
Xin viết ra giùm tôi.......................................................sin vee-úht zaa zùm doy
Can you show me (on the map)?
Xin chỉ giùm (trên bản đồ này)...........................sin jeẻ zùm (chen baản dàw này)
fever
bệnh sốt ....................................................................Bẹn sáwt
headache
Nhức đầu...................................................................nyúhrk đoh
malaria
Sốt rét ......................................................................sáwt zét
nausea
Buồn nôn....................................................................boo-ùhn nawn
stomachache
Đau bụng....................................................................đoh bụm
toothache
Nhức răng ..................................................................nyúhrk zuhng
vomiting
ói................................................................................óy
antiseptic
Thuốc khử trùng ..........................................................too-úhk kủhr chùm
condoms
Bao dương vật............................................................ bow zuhr-erng vụht
contraceptive
Cách ngừa thai........................................................... gaák nguhr-ùh tai
insect repellent
Thuốc chống muỗi........................................................too-úhk jáwm moõ-ee
medicine
y thuốc ......................................................................ee too-úhk
mosquito coils
hương đốt chống muỗi (N)........................................huhr-erng đért jáwm moõ-ee
nhang chống muỗi (S)...............................................nyaang jáwm moõ-ee
sanitary pads
Băng vệ sinh............................................................buhng vẹ sing
NUMBERS
1..................................... một..................................... mạwt
2..................................... hai...................................... hai
3..................................... ba..................................... ..baa
4..................................... bốn..................................... báwn
5..................................... năm ....................................nuhm
6..................................... sáu .....................................sóh
7..................................... bảy..................................... bảy
8..................................... tám..................................... dúhm
9..................................... chín..................................... jín
10....................................mười................................... muhr-eè
11................................... mười một............................. muhr-eè mọt
19....................................mười chín............................. muhr-eè jín
20................................... hai mươi................................hai muhr-ee
21 ...................................hai mươi mốt.........................hai muhr-ee máwt
22 .................................. hai mươi hai ..........................hai muhr-ee hai
30 .................................. ba mươi.................................ba muhr-ee
90 .................................. chín mươi.............................. jín muhr-ee
100 ................................ một trăm................................ mạwt chuhm
200 .................................hai trăm................................. hai chuhm
900................................. chín trăm................................ jín chuhm
1000................................ một nghìn (N)......................... mawt ngyìn
........................................Một ngàn (S) ..........................mọt ngaàn
10,000..............................mười nghìn(N).........................muhr-eè ngyìn
........................................Mười ngàn............................. muhr-eè ngaàn
1,000,000..........................một triệu.................................mạwt chee-oọ
2,000,000..........................hai triệu..................................hai chee-oọ
first...................................thứ nhất..................................túhr nyúht
second..............................thứ hai................................... túhr hai
PAPERWORK
name
tên................................................................................. den
nationality
quốc gia.......................................................................... gwáwk zaa
address
địa chỉ .............................................................................đee-ụh jeẻ
date/place of birth
ngày/ nơi sinh.................................................................. ngày/ner-ee sing
sex/gender
giới tính........................................................................... zer-eé díng
passport (number)
(số )hộ chiếu.................................................................... (sáw) hạw jee-oó
visa
thị thực............................................................................. teẹ tụhrk
QUESTION WORDS
Who?
Ái?.................................................................................... aí?
What?
Cái gì?............................................................................... gaí zeè?
What is it?
Cái này là cái gì?................................................................gaí này laà gaí zeè?
When?
Khi nào?............................................................................ kee nòw?
Where?
ở đâu? ..............................................................................ẻr đoh?
which?
Cái nào?.............................................................................gaí nòw?
Why?
Tại sao............................................................................... taị sow?
How?
Làm sao?............................................................................làam sow?
SHOPPING & SERVICES
I'd like to buy...
Tôi muốn mua ................................................................. doy moo-úhn moo-uh
How much is this?
Cái này giá bao nhiêu?............................................. gaí này zaá bow nyee-oos?
I want to pay in dong.
Tôi muốn trả bằng tiền viêt Nam.....doy moo-úhn chả buhng đee-ùhn vee-ụht naam
I don't like it
Tôi không thích nó............................................................... doy kawm tík nó
May I lock at it?
Tôi có thể xem được không................................ doy gó tẻ sam đuhr-ẹrk kawm?
I'm just looking.
Tôi chỉ ngắm xem................................................................doy jeẻ ngúhm sam
It's cheap.
Cái này rẻ.......................................................................... gaí này zả
It's too expensive.
Cái này quá mắc................................................................ gái này gwaá múhk
I’ll take it.
Tôi lấy cái này................................................................... doy láy gaí này
Do you accept...?
Bạn có nhận.. không?................................................... baạn kó nyụhn ..kawm?
credit cards
thẻ tín dụng........................................................................ tả dín zụm
travellers cheques
xét du lịch.......................................................................... sát zoo lịk
more ................................nhiều hơn.................................. nyee-oò hern
less................................. ít hơn .........................................ít hern
Smaller............................ nhỏ hơn......................................nyỏ hern
bigger ...............................lớn hơn..................................... lérn hern
I'm looking for...
Tôi tìm............................................................................... doy dìm
a bank
ngân hàng...........................................................................nguhn haàng
the church
nhà thờ.............................................................................. nyaà tèr
the city centre
trung tâm thành phố ........................................................chum duhm taàng fáw the... embassy
sự quan ......................................................................... sụr gwaan
the hospital
nhà thương...................................................................... nyaà tuhr-erng
my hotel
khách sạn của tôi............................................................kaák saạn goỏ uh doy
the market
chợ.................................................................................. jẹr
the museum
viện bảo tàng..................................................................... wee-ụhn bỏw daàng
the police
cảnh sát ...........................................................................gaảng saát
the post office
bưu điện............................................................................ buhr-oo đee-ụhn
a public phone
phòng điện thoại ................................................................fòm dee-uhn twaị .. a restaurant
nhà hàng.............................................................................nyaà haàng
a public toilet
phòng vệ sinh ......................................................................fòm vẹ sing
tourist office
văn phòng hướng dẫn du lịch............................. vuhn fòrn huhr-érng zũhn zoo lịk
TIME & DATES
What time is it?
Mấy gio rồi ?..................................................................máy zèr zòy?
Ifs (8) o'clock.
Bây giờ là (tám) giờ....................................................... bay zèr Iaà (dúhm) zèr
train
Xe lửa ...........................................................................sa lủhr-uh
When?
Khi nào? ....................................................................... kee nòw?
I'd like a…ticket.
Tôi muốn vé....................................................................doy moo-úhn vá
now
Bây giờ ........................................................................ bay zèr
one way
Ði một chiều.................................................................. đee mạt jee-oò
in the morning
Sáng .............................................................................saáng
Return
Khứ hồi..........................................................................kúhr haw-eè
in the afternoon
Chiều..............................................................................jee-oò
1st class
Hạng nhất...................................................................... haạng nyúht
in the evening
tối ................................................................................ dóy
2nd class
Hạng nhì ........................................................................haạng nyeè
today
hôm nay..........................................................................hawrn nay
I want to go to
Tôi muốn đi .....................................................................doy moo-úhn đee
tomorrow
Ngày mai ....................................................................... ngày mai
How long does the trip take?
Chuyên di sẽ mất bao lâu?..................................jwee-úhn đee sã múht bow loh?
What time does it arrive?
Mấy giời đến?....................................................................Máy zèr đén?
The train has been cancelled.
Chuyến xe lửa bị hủy bỏ...................................jwee-úhn sa lủhr-uh beẹ hweẻ bỏ
the first
đầu tiên .............................................................................đòvv dee-uhn
the last
cuối cùng ..........................................................................goo-eé gùm
bus station
bếnn xe............................................................................. bén sa
ticket office
phòng bán vé .....................................................................fòm baán vá
timetable
thời biểu ............................................................................ter-eè beẻ-oo
sleeping berth
Giường ngủ........................................................................zùhr-erng ngoỏ
railway station
Ga xe lửa.......................................................................... gaa sa lủhr-uh
Monday................................... thứ hai............................... túhr hai
Tuesday.................................. thứ ba................................ túhr baa
Wednesday..............................thứ tư ................................túhr duhr
Thursday................................. thứ năm............................. túhr nuhm
Friday..................................... thứ sáu.............................. túhr sóh
Saturday................................. thứ bẩy ..............................túhr bảy
Sunday................................... chủ nhật............................. jỏo nhụht
January................................... tháng giêng......................... taáng zee-uhng
February ..................................tháng hai............................ taáng hai
March...................................... tháng ba............................. taáng baa
April ....................................... tháng tư.............................. taáng tuhr
May ........................................tháng năm........................... taáng nuhm
June ........................................tháng sáu ...........................taáng sóh
July..........................................tháng bẩy........................... taáng bảy
August......................................tháng tám........................... taáng dúhm
September ................................tháng chín...........................taáng jín
October.....................................tháng mười........................ taáng muhr-eè
November tháng mười Một................................................. taáng muhr-èe mawt
December tháng mười hai.................................................. taáng muhr-eè hai
TRANSPORT
Public Transport
What time does the (first)...leave/arrive?
Chuyến..(sớm nhất) chạy lúc mấy giờ?........ Jwee-úhn..(sérm nyúht) jạy máy zèr
Boat
Tàu /thuyền ......................................................................... dòw/twee-uhn
bus
Xe buýt................................................................................ sa beét
plane
Máy bay ..............................................................................máy bay
Private Transport
I’ d tike to hire a...
Tôi muốn thuê..(N)................................................................ doy moo-úhr twe
Tôi muốn mướn (S) ........................................................doy moo-úhn muhr-érn
Car
Xe hoi ................................................................................. sa her-ee
motorbike
xe moto ...............................................................................sa moto
bicyde
xe đạp..................................................................................sa đạp
cyclo (pedicab)
xe xích lô .............................................................................sa sík law
Is this the road to...?
Con đường này có dẫn đến….............................gon đuhr-èrng này gó zũhn đén?
How many kilometres to...?
Cách đây bao nhiêu ki-lô-mét?..................…gaák đay bow nyee-oo kee-law-mét?
Where's a service station?
Trạm xăng ở đâu?............................................................chaạm suhng ẻr doh?
Please fill it up.
Làm ơn đổ đầy bình..........................................................laàm ern đỏ đày bìng
I'd like... litres.
Tôi muốn..lít......................................................................doy moo-uhn..léet
diesel
dầu diesel ........................................................................zòh dee-sel
leaded petrol
dầu xăng có chì.................................................................zòh suhng gó jeè
unleaded petrol
dầu xăng...........................................................................zòh suhng
highway
xa lộ.................................................................................saa lạw
National Highway 1
Quốc Lộ 1..........................................................................gwáwk lạw mạwt
map
bản đồ...............................................................................baản đàw
(How long) Can I park here?
Chúng tôi có thể đậu xe được (bao lâu)....júm doy gó tẻ dọh sa đuhr-ẹrk (bow loh)
Where do I pay?
Trả tiền ở đâu?.................................................................chaả dee-ùhn ẻr đoh?
I need a mechanic
Chúng tôi cần thợ sửa xe?.......................................júm doy gùhn tẹr sủhr-uh sa
The car/motorbike has broken down (at ...)
Xe bị hư (tại)......................................................................sa beẹ huhr (daị)
The car/motorbike won't start.
(xe/hơi /Xe moto) không để được............. (sa her-ee/sa mo-to) kawm đè đuhr-ẹrk
I have a flat tyre.
Bánh xe tôi bị xì.............................................................. baáng sa doy beẹ seè
I' ve run out of petrol.
Tôi bị hết dầu/xăng......................................................... doy beẹ hét zòh/suhng
TRAVEL WITH CHILDREN
Is there a/an ....?
Ở đây có? ......................................................................... ẻr đay gó ?
I need a/an...
Tôi cần ............................................................................. doy gùhn.
baby change room
phòng thay quần áo cho em bé ................................ fòm tay gwùhn ów jo am bá
car baby seat
ghế ngồi trong xe cho em bé .................................... gé ngòy chom sa jo am bá
child-minding service
dịch vụ giữ trẻ em ................................................... zịk voọ zũhr chả am
children's menu
thực đơn cho trẻ em................................................ tuhrk đern jo chả am
disposable nappies/diapers
tã lót .......................................................................daã lots
(English-speaking) babysitter
người giữ trẻ em nói tiếng Anh ................... nguhr-eè zũhr chả am nóy díng aang
highchair
ghế cao cho em bé ................................................. gé kow jo am bá
potty
bô cho trẻ em ......................................................... bo jo chả am
stroller
xe đẩy cho em bé.................................................... sa đay jo am bá
Do you mind if I breastfeed here?
Xin lỗi tôi có thể cho con tôi bú ở đây không?
sin lõy doy gó tẻ jo gon doy bóo ẻr đay kawm?
Are children allowed?
Trẻ em có được phép vào không?.................. chả am gó duhr-ẹrk fáp vòw kawm?